Uudessa vesiliikennelaissa tulee vahvasti esille vesikulkuneuvon päällikön vastuu. Päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. Päällikkö vastaa myös siitä, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle.

Uusina velvollisuuksina päällikön vastuulle tulevat esimerkiksi:

  • karttojen mukanaolo matkassa, mikäli matka pituuden tai muun syyn tai olosuhteen johdosta edellyttää reittisuunnittelua
  • varusteiden (esimerkiksi kelluntapukineiden) tulee olla helposti saatavilla
  • kelluntapukineiden pitäminen puettuina, mikäli olosuhteet niin edellyttävät

Uuden vesiliikennelain vesiliikenteen sääntöjä koskevaa osiota on laajennettu merkittävästi aiemmasta ja pyritty huomioimaan suhde merilakiin.

Yleisperiaate on, että avomerellä ja kauppamerenkulun väylillä noudatetaan meriteiden sääntöjä. Sisäisillä kulkuvesillä meriteiden sääntöjä noudatetaan uudessa vesiliikennelaissa esitetyin poikkeuksin ja lisäyksin. Nämä poikkeukset ja lisäykset perustuvat kumottavaan asetukseen alusten yhteen törmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä (ns. sisävesisäännöt), joiden sisältö on pääosin siirretty uuteen vesiliikennelakiin. Sisäisillä kulkuvesillä tarkoitetaan järviä, jokia ja kanavia sekä rannikkoaluetta 2 meripenikulmaa sisäisten aluevesien ulkorajan ulkopuolelle.

Vesiliikenteen säännöissä käsitellään yleisesti sääntöjen noudattamista, turvallista kulkua ja nopeutta, yhteentörmäämisen välttämistä, ohittamista, kohtaamista ja väistämistä, ankkurointia sekä mm. valojen, merkkikuvioiden ja ääni-, sekä valomerkkien käyttöä.

Tutustu uuteen vesiliikennelakiin (Finlex)

Käy sisään veneilytaito.fi verkkokursseille

Kategoriat: Yleinen